اختلالات کنترل تکانه

در اختلالات كنترل تكانه، بيماران در برابر تكانه ها يعني سائق ها يا وسوسه هايي كه براي خود يا ديگري زيانبار است، قدرت مقاومت ندارند. گرچه ممكن است آگاهانه درمقابل تكانه مقاومت بكنند يا نكنند و نيز ممكن است رفتارشان را طرح ريزي بكنند. مبتلايان پيش از ارتكاب عمل دچار تنش يا تحريك فزاينده اي مي شوند و هنگام عمل احساس لذت، رضايت يا رهايي مي كنند ولي ممكن است احساس ندامت واقعي، سرزنش خويشتن و احساس گناه بكنند كه احساس لذت آنها را از بين مي برد.

در اختلالات كنترل تكانه، بيماران در برابر تكانه ها يعني سائق ها يا وسوسه هايي كه براي خود يا ديگري زيانبار است، قدرت مقاومت ندارند. گرچه ممكن است آگاهانه درمقابل تكانه مقاومت بكنند يا نكنند و نيز ممكن است رفتارشان را طرح ريزي بكنند. مبتلايان پيش از ارتكاب عمل دچار تنش يا تحريك فزاينده اي مي شوند و هنگام عمل احساس لذت، رضايت يا رهايي مي كنند ولي ممكن است احساس ندامت واقعي، سرزنش خويشتن و احساس گناه بكنند كه احساس لذت آنها را از بين مي برد.
در متن تجديد نظر شده چاپ چهارم كتابچه تشخيصي و آماري اختلالات رواني، شش طبقه اختلالات كنترل تكانه ذكر شده است كه به گونه اي ديگر طبقه بندي نشده اند. اين شش طبقه عبارتند از:
اختلال انفجاري متناوب، جنون دزدي، جنون آتش افروزي، قماربازي، بيمارگون، وسواس كندن مو و اختلال كنترل تكانه اي به گونه اي ديگر مشخص نشده است.
 

 

قماربازي بيمارگون pathological gambling

ويژگي اصلي قماربازي بيمارگون، رفتار قماربازي ناسازگارانه عود كننده و مداوم است كه مشكلات اقتصادي به بار مي آورد و آشفتگي قابل ملاحظه اي را در كاركردهاي فردي، اجتماعي يا شغلي سبب مي شود.
جنبه هاي اين رفتار ناسازگارانه عبارتند از: اشتغال ذهني به قماربازي، احساس نياز براي قماركردن با مقادير فوق العاده پول براي كسب هيجان مطلوب، تلاش هاي مكرر ناموفق براي كنترل، كاهش يا ترك قمار، قماربازي به قصد فرار از مشكلات يا قماربازي براي بازگرداندن باخته ها، دروغگويي به قصد پنهان كردن وسعت قماربازي، ارتكاب اعمال غيرقانوني براي بدست آوردن پول قمار، به خطر انداختن يا از دست دادن روابط شخصي و حرفه اي به دليل قماربازي و تكيه بر ديگران براي بازپرداخت بدهي ها.
علاوه بر خصوصياتي كه ذكر شد، قماربازان بيمارگون اغلب مغرور، تاحدي خشن، ولخرج و پرانرژي بوده و علايم آشكار استرس شخصي، اضطراب و افسردگي دارند. اين افراد معمولاً معتقدند كه پول هم علت و هم حلال همه مشكلات آنهاست. با افزايش ميزان قماربازي، معمولاً ناچار مي شوند به منظور تامين پول قمار دروغ بگويند و ضمن تداوم قماربازي وسعت آن را پنهان كنند. اينان هيچ وقت اقدامي جدي براي صرفه جويي و پس انداز نمي كنند و وقتي منابع وام دهنده محدود شود، براي تامين پول قمار ممكن است دست به اقدامات ضداجتماعي بزنند. هر گونه رفتار مجرمانه بيماران بدون خشونت صورت مي گيرد، مثل جعل اسكناس و اسناد يا كلاهبرداري و معمولاً آگاهانه قصد دارند پول را بازپرداخت كنند. عوارض اختلال عبارت است از: بيگانه شدن از خانواده و آشنايان، از دست دادن موفقيت هاي زندگي، اقدام به خودكشي و پيوستن به گروه هاي غيرقانوني و اقليت. دستگيري به علت جرايم بدون خشونت ممكن است منجر به زنداني شدن فرد شود.

 

روشهای درمان بیماری

مبتلايان به ندرت داوطلبانه در پي درمان برمي آيند. مشكلات قانوني، فشارهاي خانواده يا ساير شكايات روانپزشكي، قماربازان بيمارگون را به سمت درمان سوق مي دهد. 

روان درماني بينش گرا، خانواده درماني و درمان شناختي- رفتاري با موفقيت هايي همراه بوده است.