مشاوران

شیماسادات برقعی

تخصص: کودک
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

رضا مهکام

تخصص: کودک و نوجوان - اضطراب - اختلالات جنسی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

مرتضی آقاتهرانی

تخصص: مشاوره اخلاقی و فرهنگی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دکترای فلسفه
 

مجید همتی

تخصص: کودک و نوجوان - مهارتهای زندگی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی
 

محمدرضا بنیانی

تخصص: ازدواج - خانواده درمانی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

جعفر جدیری

تخصص: خانواده درمانی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

محمدرضا جهانگیرزاده

تخصص: خانواده درمانی و ازدواج
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

فاطمه شریفی

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

مریم میرزا ابوالحسن

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی
 

الهام ضرابیها

تخصص: کودک - خانواده درمانی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری روان‌شناسی خانواده
 

مهدی هادی

تخصص: خانواده ، تحصیلی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

مجتبی کوثری

تخصص: ازدواج؛ خانواده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی
 

مهدی عباسی

تخصص: روانشناسی بالینی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

محمد دولت خواه

تخصص: خانواده درمانی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

عباس آینه چی

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

محمدرضا کیومرثی

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی, دکترای اخلاق
 

حمید رفیعی هنر

تخصص: روان درمانی و مشاوره تحصیلی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

مریم احمدی

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی
 

علی صادقی سرشت

تخصص: کودک
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی
 

معصومه حیدری

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی
 

محمدمهدی عباسی آغوی

تخصص: مشاوره تحصیلی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی, دکترای فلسفه
 

عبدالاحد اسلامی

تخصص: ازدواج
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

ابراهیم اخوی

تخصص: نوجوان و جوان
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی
 

شهابی

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

مبین صالحی

تخصص: بالینی کودک
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

علی حسین زاده

تخصص: تحصیلی و خانواده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت
 

مریم جمال نیک

تخصص: نوجوان
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری روان شناسی