مشاوران

علی حسین زاده

تخصص: تحصیلی و خانواده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت
 

شیماسادات برقعی

تخصص: کودک
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری روان شناسی
 

مریم جمال نیک

تخصص: نوجوان
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری روان شناسی
 

جعفر جدیری

تخصص: خانواده
مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی
 

محمدرضا بنیانی

تخصص: ازدواج و خانواده
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری روان شناسی
 

مبین صالحی

تخصص: بالینی کودک
مدرک تحصیلی: دکتری روان شناسی
 

شهابی

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: دکتری روان شناسی
 

مریم میرزا ابوالحسن

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی
 

فاطمه شریفی

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی
 

ابراهیم اخوی

تخصص: نوجوان و جوان
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روان شناسی
 

عبدالاحد اسلامی

تخصص: ازدواج
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری روان شناسی
 

محمدمهدی عباسی آغوی

تخصص: مشاوره تحصیلی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روان شناسی و دکترای فلسفه
 

معصومه حیدری

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی
 

علی صادقی سرشت

تخصص: کودک
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری روان شناسی
 

مریم احمدی

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی
 

حمید رفیعی هنر

تخصص: روان درمانی و مشاوره تحصیلی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری روان شناسی
 

محمدرضا کیومرثی

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روان شناسی و دکترای اخلاق
 

عباس آینه چی

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری روان شناسی
 

الهام ضرابیها

تخصص: کودک - خانواده درمانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی
 

محمد دولت خواه

تخصص: خانواده درمانی
مدرک تحصیلی: دکترای روان شناسی
 

مهدی عباسی

تخصص: روانشناسی بالینی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری روان شناسی

تاریخ تولد: 1356 تحصیلات حوزوی: خارج فقه و اصول (6 سال) تحصیلات دانشگاهی: کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی فارغ التحصیل از مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) قم. اتمام دوره های تخصصی: شناخت درمانگری گروهی، مشاوره تخصصی ازدواج، CBT (درمان گری شناختی - رفتاری)، خانواده درمانی با گرایش CBT، مصاحبه مبتنی بر سنجش و ارزیابی گزینشی، درمان وسواس.

 

مهدی هادی

تخصص: خانواده ، تحصیلی
مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی
 

محمدرضا جهانگیرزاده

تخصص: خانواده درمانی و ازدواج
مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی
 

مجتبی کوثری

تخصص: ازدواج؛ خانواده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 

رضا مهکام

تخصص: کودک و نوجوان؛ اضطراب
مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی بالینی
 

مجید همتی

تخصص: کودک و نوجوان - مهارتهای زندگی
مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی