کارگاه‌های آموزشی

کارگاه‌های آموزشی مرکز مشاوره مأوا به سه دسته تخصصی، عمومی و کارورزی تقسیم می‌شوند. با کلیک بر روی هر گزینه لیست کارگاه‌های آینده و در حال اجرا و یا لیست کارگاه‌های گذشته در همان دسته را می توانید مشاهده نمایید.