آموزش

مأموریت و برنامه معاونت آموزش مرکز مشاوره مأوا:
برگزاری دوره‌ها و همایشات علمی-آموزشی
در سطوح عمومی و تخصصی
برای مخاطبین نوجوان، جوان، زوجین، والدین، مربیان و کارشناسان