تحصیلات با طعم شکلات

دسته بندی: 
نوع محصول: 
کتاب
قیمت محصول: 
3500 تومان
توضیح محصول: 

کسانی که باور دارند مي‌توانند به موفقيت تحصيلي دست يابند، با انگيزش بيشتري در تکاليف چالش‌انگيز شرکت مي‌کنند. چگونگي احساس ما دربارة خودمان، بر آنچه باور داريـم و مي‌توانيم انجام دهيم، به‌طور اساسي تأثير مي‌گذارد. اگر باور داشته باشيم که كاري برايمان امکان‌پذير است؛ و اگر از خودمان انتظار داشته باشيم که بايد بر پيشامدهاي زندگي‌مان اثر بگذاريم در مسيري قرار مي‌گيريم که به خرسندي و موفقيت خواهد رسيد.

type == 'products' && ($user->uid == 1 || $user->uid == 480)){ switch ($node->field_product_type['und'][0]['value']) { case 'کتاب': $newType = 1; break; case 'جزوه': $newType = 2; break; case 'بروشور': $newType = 5; break; case 'کتاب الکترونیک': $newType = 8; break; case 'فلش کارت': $newType = 4; break; case 'کارت': $newType = 13; break; case 'لوازم التحریر': $newType = 12; break; case 'تقویم': $newType = 9; break; case 'پوستر': $newType = 10; break; case 'محصول نمایشگاهی': $newType = 11; break; case 'لوح فشرده': $newType = 3; break; } $price = $node->field_product_price['und'][0]['value']*10; $eshop = ""; $eshop .= ""; $eshop .= ""; $eshop .= ""; $eshop .= ""; $image = image_style_url('640x480',$node->uc_product_image['und'][0]['uri']); $eshop .= ""; $eshop .= ""; print "
"; print $eshop; print ""; print "
"; print ""; // echo '
';
	// print_r($node);
} ?>