تحصیلات با طعم شکلات

دسته بندی: 
نوع محصول: 
کتاب
قیمت محصول: 
16000 تومان
توضیح محصول: 

کسانی که باور دارند مي‌توانند به موفقيت تحصيلي دست يابند، با انگيزش بيشتري در تکاليف چالش‌انگيز شرکت مي‌کنند. چگونگي احساس ما دربارة خودمان، بر آنچه باور داريـم و مي‌توانيم انجام دهيم، به‌طور اساسي تأثير مي‌گذارد. اگر باور داشته باشيم که كاري برايمان امکان‌پذير است؛ و اگر از خودمان انتظار داشته باشيم که بايد بر پيشامدهاي زندگي‌مان اثر بگذاريم در مسيري قرار مي‌گيريم که به خرسندي و موفقيت خواهد رسيد.